Home / Informacje / Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

1. Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy drukujwroodo.pl zwany dalej Zleceniobiorcą wykonuje zamówienia zgodnie z zamieszczoną ofertą handlową i są to wyroby oraz usługi poligraficzne.

 2. Właścicielem serwisu jest jest Zakład Poligraficzno-Reklamowy „RODO” Damian Domański prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Tychy.

 3. Firma jest czynnym podatnikiem VAT o numerze NIP: 2220415052.

 4. Firma jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

 5. Firma widnieje w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej, prowadzonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) pod numerem REGON: 273829534.

 6. Rachunek bankowy prowadzony jest przez ING Bank pod numerem 76 1050 1214 1000 0092 2372 5442 .

 7. Niniejszy regulamin jest formą umowy pomiędzy zamawiającym, a firmą „RODO”. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem zakupu oraz zaakceptowaniem jego postanowień. Zleceniodawca akceptując regulamin wyraża również zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną, w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Realizacja zamówień

 1. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji z chwilą otrzymania przez zleceniodawcę maila potwierdzającego przyjęcia do realizacji zamówienia.

 2. Zgodnie z ofertą zamieszczoną na stronie drukujwrodo.pl po złożeniu zamówienia zleceniodawca wgrywa plik do zamówienia według instrukcji zawartych w potwierdzeniu zamówienia.

 3. Zleceniobiorca wymaga, aby plik komputerowy dotyczący zamówienia był przygotowany według warunków zamieszczonej na stronie.

 4. Zamówienie realizowane jest w postaci jakiej zostało dostarczone, Zleceniobiorca nie ma obowiązku nanoszenia poprawek na dostarczonym materiale. Ponadto zaznacza się, że Zleceniodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych materiałów, oraz za wszelkie naruszenia praw osób trzecich.

 5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do usunięcia pliku dostarczonego drogą elektroniczną po upływie 30 dni od daty odbioru lub wysyłki zamówienia. Natomiast w przypadku dostarczenia plików dotyczących zamówienia na nośnikach elektronicznych nie są one zwracane zleceniodawcy lecz zniszczone wraz z zawartością w terminie podanym powyżej.

 6. Zamówienia są wykonywane w czasie określonym podczas składania zamówienia liczonym od chwili zaakceptowania dostarczonych materiałów graficznych. W przypadku niedotrzymania przez Zleceniobiorcę terminu wiążącego, Zleceniodawca ma prawo do bezpłatnego odstąpienia od umowy. Do momentu jednak złożenia przez Zleceniodawcę pisemnego wypowiedzenia umowy, Zleceniobiorca ma prawo wystawić Zleceniodawcy rachunek za wykonane usługi i dostarczone do Zleceniobiorcy produkty.

 7. Terminy realizacji zlecenia wskazane w serwisie rodoonline.pl podane są w dniach roboczych do których nie wlicza się sobót, niedziel i świąt. Zrealizowane zamówienie dostarczane jest w sposób określony podczas zamówienia.

 8. Zamówienia: niezapłacone, nieprzekazane do realizacji, odrzucone, starsze niż 14 dni będą usuwane z systemu.


3. Płatności

 1. Z chwilą złożenia zlecenia na Zleceniodawcy ciąży obowiązek zapłaty ze jego realizację. Zlecenie to jednak może zostać przez Zleceniodawce pisemnie odwołane do momentu oddania materiału do druku.

 2. Klient może wybrać następujące formy płatności: przelewem na konto podane w potwierdzeniu zamówienia w formie przedpłaty, płatność BLIK, kartą płatniczą oraz przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

 3. W przypadku rezygnacji przez Zleceniodawcę ze zlecenia z zaliczki tej pokrywane są wszelkie koszty poniesione przez Zleceniobiorcę.

 4. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo nie przyjęcia kolejnego zlecenia od Zleceniodawcy zalegającego z płatnościami.

4. Prawo odstąpienia od umowy, reklamacje i gwarancja jakości

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta ( Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 827), Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych w punkcie 9 niniejszego paragrafu, w terminie 14 ( czternastu ) dni. 

 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 3. Zwrot płatności otrzymanych od Konsumenta, w tym kosztów dostarczenia Produktu do Konsumenta nastąpi nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, bez ponoszenia przez Konsumenta jakichkolwiek opłat związanych z zwrotem, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który to sposób nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.

 4. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub do chwili dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

 6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 8. Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 9. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jak również wobec pozostałych Kupujących nie będących jednocześnie Konsumentami, z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady dostarczonych Produktów, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego (Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 121 ) oraz opartych na tych zasadach postanowieniach niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem treści ust. 20 niniejszego paragrafu.

6. Reklamacje i gwarancja jakości

 1. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres mailowy bok@drukujwrodo.pl

 2. Reklamację można także przesłać na adres siedziby Sprzedawcy: Zakład Poligraficzno-Reklamowy "RODO" Damian Domański, ul, Różana 4a, 43-100 Tychy.

 3. Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji upływa w 14 dniu roboczym od momentu otrzymania przesyłki przez Klienta.

 4. Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Produkt wraz z opisem reklamacji. Wszelkie inne uwagi dotyczące reklamowanego Produktu, takie jak zdjęcia reklamowanego Produktu, czy skan protokołów uszkodzenia lub zniszczenia Produktu Kupujący może przesyłać na adres bok@drukujwrodo.pl. W przypadku, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, kosztami powstałymi po stronie Sprzedawcy z tytułu odbioru reklamowanego Produktu i jego ponownej wysyłki do odbiorcy może zostać obciążony Kupujący.

 5. Drukarnia zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 3 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia. Wyjątek stanowią reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy. W takim przypadku będą one rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze licząc od kolejnego dnia roboczego następującego po dniu wolnym. Powyższe terminy są nieprzekraczalne dla udzielenia odpowiedzi będącej podstawą do dalszego postępowania reklamacyjnego. Jednakże w żadnym przypadku rozpatrzenie reklamacji nie nastąpi później niż w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia jej zgłoszenia. W każdym przypadku Sprzedawca powiadomi Kupującego w terminie powyżej ustalonym o sposobie dalszego postępowania.

 6. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę wada Produktu zostanie niezwłocznie usunięta przez Sprzedawcę i naprawiony Produkt lub - w przypadku gdy wada nie da się usunąć - nowy Produkt zostanie przesłany do Kupującego.

 7. Maksymalny poziom rekompensaty nie może przekroczyć 100% wartości Zamówienia.

 8. Kupujący może składać reklamacje dotyczące Produktu posiadającego wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej przez producenta Produktu gwarancji jakości na warunkach przez producenta określonych, albo też korzystając z uprawnień z tytułu rękojmi przysługujących Kupującemu będącemu jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Produktu z umową.